Forberedelse til medborgerskabsprøven (2024)

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven
I medfør af § 41 b, stk. 2, i lov om integration af udlændinge
i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober
2014, fastsættes:
Kapitel 1 Formål
§ 1. Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding
opfylde det krav om medborgerskab, der er én ud af fire
supplerende integrationsrelevante betingelser, hvoraf to
skal opfyldes, for at en udlænding, der opfylder de grundlæggende
betingelser, kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.
Medborgerskabsprøven skal vise udlændingens integrationsgrad
målt på vedkommendes fortrolighed med danske
samfundsforhold, herunder spørgsmål om hverdagsliv i
Danmark, og dansk kultur og historie.
Kapitel 2 Tilrettelæggelse af prøven
§ 2. Prøven afholdes to gange om året i prøveterminerne
juni og december.
Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
offentliggør senest den 1. oktober hvert år tilmeldingsfrister
og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår på
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside,
www.uibm.dk, sammen med en liste over prøveafholdere.
§ 3. Tilmelding til prøve sker hos den prøveafholder, hvor
prøven ønskes aflagt.
Stk. 2. Prøvedeltageren afkræves et gebyr på kr. 738 i forbindelse
med tilmelding til prøven, jf. dog § 48, stk. 3.
Stk. 3. Det i stk. 2 angivne beløb er fastsat i 2016-niveau
og reguleres fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
§ 4. I forbindelse med prøvedeltagerens tilmelding til prøven
udleverer prøveafholderen en af Styrelsen for International
Rekruttering og Integration udarbejdet skriftlig vejledning
om prøven, herunder om reglerne for prøven, om
følgerne af ikke at overholde reglerne og om mulighederne
for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven,
til prøvedeltageren. Prøveafholderen noterer på en liste over
tilmeldte prøvedeltagere, at den skriftlige vejledning er udleveret.
Stk. 2. Prøveafholderen skal sikre, at prøvedeltagere, der
har behov for yderligere vejledning end den i stk. 1 nævnte,
tilbydes fornøden vejledning i forbindelse med prøven.
§ 5. Lederen hos prøveafholder indberetter antallet af prøvedeltagere
hos den pågældende prøveafholder til Styrelsen
for International Rekruttering og Integration ved benyttelse
af en særlig blanket udformet af styrelsen.
Stk. 2. Blanketten med antallet af prøvedeltagere indsendes
til Styrelsen for International Rekruttering og Integration
senest 4 uger før prøvens afholdelse.
§ 6. Samtidig med indberetning af antallet af prøvedeltagere
i overensstemmelse med § 5 bestiller lederen hos prøveafholder
et opgavehæfte hos Styrelsen for International
Rekruttering og Integration.
Stk. 2. Senest 5 hverdage før prøvedatoen sender Styrelsen
for International Rekruttering og Integration et eksemplar
af opgavehæftet til lederen hos prøveafholder vedlagt
oplysninger om prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt
for prøven.
Stk. 3. Lederen skal ved modtagelsen straks sikre sig, at
forsendelsen indeholder det bestilte opgavehæfte, og at forsendelsen
er uåbnet. Lederen skal bekræfte modtagelsen af
forsendelsen over for Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Stk. 4. Lederen skal sørge for, at opgavehæftet kopieres i
det nødvendige antal eksemplarer til brug for afholdelse af
prøven og skal forsegle kopierne i opgavepakker. Det påhviler
lederen at sikre, at opgavepakkerne opbevares forsvarligt,
indtil prøven afholdes.
Kapitel 3 Adgang til prøven
§ 7. Prøveberettiget er enhver udlænding, der har ansøgt
eller vil ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse.
§ 8. Deltagelse i prøven er betinget af, at prøvedeltageren
1) har tilmeldt sig prøven senest 5 uger, før prøven afholdes,
2) foreviser gyldig legitimation med foto, jf. stk. 2, og
3) har betalt det i § 3, stk. 2, nævnte gebyr.
Stk. 2. Som gyldig legitimation efter stk. 1, nr. 2, anses
Lovtidende A
2016 Udgivet den 18. marts 2016
14. marts 2016. Nr. 283.
Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2109
CG000310
1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort
udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig
myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i
Schweiz, eller
3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet
land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er
isat en opholdssticker.
Stk. 3. En prøvedeltager, der ikke er i besiddelse af gyldig
legitimation efter stk. 2, skal ansøge Styrelsen for International
Rekruttering og Integration om tilladelse til at benytte
anden form for legitimation ved prøven.
Stk. 4. Ansøgning efter stk. 3 skal indsendes til Styrelsen
for International Rekruttering og Integration senest 4 uger
før prøvens afholdelse.
Stk. 5. Meddeler Styrelsen for International Rekruttering
og Integration tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation
end de i stk. 2 nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes
ved prøven.
Kapitel 4 Prøvens form og indhold
§ 9. Prøven består af et opgavehæfte med 25 spørgsmål
om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur
og historie, jf. § 10. Spørgsmålene er formuleret inden for
rammerne af det læremateriale til medborgerskabsprøven,
som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har offentliggjort
på www.uibm.dk.
Stk. 2. Prøven består af spørgsmål, hvor svaret kan bedømmes
objektivt som enten rigtigt eller forkert, herunder
spørgsmål, hvor prøvedeltageren skal angive det korrekte
svar blandt flere svarmuligheder (»multiple choice«).
Stk. 3. Prøven er skriftlig og aflægges individuelt uden
brug af hjælpemidler, jf. dog §§ 23 og 24.
Stk. 4. Det dansksproglige niveau for prøven fastsættes
under hensyntagen til det dansksproglige krav, der knytter
sig til at få tidsubegrænset opholdstilladelse
Stk. 5. Prøven har en varighed på 30 minutter.
Stk. 6. For at bestå prøven skal prøvedeltageren svare rigtigt
på mindst 20 ud af de 25 spørgsmål.
§ 10. Prøvedeltageren skal ved aflæggelse af prøven dokumentere
at have opnået kendskab til:
1) hverdagsliv og medborgerskab i Danmark, herunder
f.eks. spørgsmål om dagligdagens private og offentlige
tilbud (foreninger, folkebiblioteker m.v.) og spørgsmål
om forhold af betydning for den enkeltes aktive deltagelse
i arbejds- og fritidslivet,
2) danske samfundsforhold, herunder f.eks. spørgsmål om
det danske velfærdssamfund, om arbejdsmarkedet og
den danske arbejdspladskultur, om det danske uddannelsessystem,
om det danske demokrati og grundlæggende
danske værdier, om Danmark og omverdenen,
om Danmarks geografi, og
3) dansk historie, kunst og kultur.

Kapitel 5 Prøveafholdelse
§ 11. Medborgerskabsprøven afholdes af prøveafholdende
udbydere af danskuddannelse, jf. lov om danskuddannelse
til voksne udlændinge m.fl., som Styrelsen for International
Rekruttering og Integration udpeger til at afholde prøven.
Stk. 2. Prøveafholdere udpeges til at afholde prøver for en
periode af normalt fire år ad gangen. Tilladelsen til at afholde
prøver kan af Styrelsen for International Rekruttering og
Integration tilbagekaldes, hvis prøveafholder ikke overholder
reglerne i denne bekendtgørelse.
§ 12. Lederen hos prøveafholder er ansvarlig over for Styrelsen
for International Rekruttering og Integration for afholdelse
af prøver ved den prøveafholdende udbyder.
Stk. 2. Lederen er ansvarlig for, at prøven afholdes efter
gældende regler. Lederen skal være til stede hos prøveafholder
under prøven og skal sikre, at prøven gennemføres under
forhold, der er egnede til at udelukke, at prøvedeltageren
kommunikerer utilsigtet.
Stk. 3. Lederen skal sikre, at prøvelokalerne er indrettet
således, at prøvedeltageren har hensigtsmæssige arbejdsforhold
ved prøverne. Lederen kan beslutte, at prøveaflæggelse
kan foregå et andet sted end hos prøveafholderen.
Stk. 4. Lederen kan bemyndige andre til at varetage sine
funktioner, jf. dog § 40, stk. 1.
§ 13. Lederen hos prøveafholder udpeger tilsynsførende
og fordeler opgaverne mellem dem.
Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er to for de
første 20 prøvedeltagere samt én pr. yderligere påbegyndte
20 prøvedeltagere, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Hvis en prøvedeltager har fået tilladelse til brug af
hjælpemidler m.v. i henhold til §§ 23 eller 24, og skal prøven
aflægges i et separat lokale, skal der være én tilsynsførende
til stede ved prøveaflæggelsen ud over en eventuel
hjælper, jf. § 23, stk. 1, nr. 2.
Stk. 4. Tilsynsførende, lederen eller eventuelle hjælpere i
henhold til § 23, stk. 1, nr. 2, må give prøvedeltagere hjælp
til forståelse af instruktioner, men ikke hjælp til forståelse
eller besvarelse af prøvespørgsmålene.
§ 14. Lederen hos prøveafholder skal forud for prøven
sørge for,
1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt
med reglerne om hjælpemidler, jf. § 9, stk. 3, og §§ 23
og 24,
2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er
givet til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
eller tilsvarende vanskeligheder, jf. § 26,
stk. 3, og
3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer,
der svarer til deres nummer på bedømmelseslisten, jf.
stk. 3.
Stk. 2. Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart
før prøvelokalet åbnes, får udleveret en bedømmelsesliste,
der på forhånd er udfyldt med prøvedeltagernes
navn, CPR-nummer og prøvenummer.
14. marts 2016. 2 Nr. 283.
Stk. 3. Bedømmelseslisten skal indeholde rubrikker til angivelse
af prøvedato, prøvedeltagernes navn, CPR-nummer
og prøvenummer, antal rigtigt besvarede spørgsmål, bedømmelse,
bemærkninger, dato og censors underskrift. Styrelsen
for International Rekruttering og Integration udformer blanket
til bedømmelseslisten.
§ 15. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet senest
10 minutter, før prøven begynder.
Stk. 2. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavehæfter
er begyndt.
Stk. 3. Prøvedeltagerne skal opholde sig i prøvelokalet,
når prøven begynder. Prøvedeltagerne må ikke forlade prøvelokalet,
før prøven er færdig. Hvis en prøvedeltager har
behov for midlertidigt at forlade prøvelokalet under prøven,
skal det ske med tilladelse fra og ledsagelse af en tilsynsførende.
Stk. 4. En prøvedeltager, der kommer for sent til prøven,
kan kun deltage i prøven, hvis vedkommende møder inden
for det første kvarter af prøvetiden. Prøvetidspunktet forlænges
ikke for den pågældende, jf. dog § 23, stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere,
der er anført på bedømmelseslisten, de tilsynsførende, lederen,
jf. § 12, stk. 2, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter §
23, stk. 1, nr. 2, opholde sig i prøvelokalet.
Stk. 6. Tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, hvis
en prøvedeltager er udeblevet.
§ 16. På tidspunktet for prøvens begyndelse åbner lederen
hos prøveafholder opgavepakken. De tilsynsførende uddeler
opgavehæftet til hver prøvedeltager.
Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på det opgavehæfte,
der indgår i prøven. Opgavehæftet skal indeholde rubrikker
til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i
overensstemmelse med § 17, stk. 1.
§ 17. Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne på opgavehæftets
forside med navn, CPR-nummer og prøvenummer.
Stk. 2. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de
ikke kan nå hinanden.
Stk. 3. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende
sig til hinanden.
Stk. 4. Prøvedeltagerne må ikke medbringe mobiltelefoner,
musikafspillere eller lignende teknisk udstyr i prøvelokalet,
jf. dog §§ 23 og 24.
Stk. 5. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden
tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes
det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager.
§ 18. Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager
først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret
modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren
ikke ændre i besvarelsen.
Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen
sikre sig, at alle rubrikker på opgavehæftets forside er
udfyldt, og med sin underskrift attestere, at besvarelsen er
afleveret, samt at rubrikkerne er udfyldt i overensstemmelse
med § 17, stk. 1.
Stk. 3. Den tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten,
om prøvedeltageren har afleveret en besvarelse.
§ 19. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver
de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler
de besvarelser, der ikke er afleveret.
Stk. 2. Alle opgavehæfter skal blive i prøvelokalet, indtil
de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet.
§ 20. Lederen hos prøveafholder sender som anbefalet
post snarest muligt efter prøveafholdelsen kopi af besvarelserne
til censor sammen med bedømmelseslisten. Forsendelsen
skal indeholde oplysning om antal besvarelser, prøvens
art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven.
Stk. 2. Censor bedømmer besvarelserne, jf. kapitel 9.
Stk. 3. Senest 7 hverdage efter modtagelsen returnerer
censor som anbefalet post de bedømte besvarelser og den
underskrevne bedømmelsesliste til lederen.
Stk. 4. Prøveafholderen meddeler hurtigst muligt resultatet
af bedømmelsen til prøvedeltageren.
§ 21. Prøveafholderen udleverer de originale besvarelser
til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. § 45,
stk. 2, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, skal opbevares
hos den prøveafholdende udbyder i et år regnet fra
datoen for prøveafholdelsen.
Kapitel 6 Hjælpemidler m.v.
§ 22. Til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
eller andre tilsvarende vanskeligheder kan
der gives tilladelse til benyttelse af hjælpemidler i henhold
til §§ 23 og 24 for i videst muligt omfang at ligestille disse
prøvedeltagere med øvrige prøvedeltagere.
Stk. 2. Lederen hos prøveafholder skal sikre, at prøvedeltagere
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller
andre tilsvarende vanskeligheder orienteres om mulighederne
for at opnå tilladelse efter §§ 23 og 24.
Stk. 3. Tilladelser meddelt i henhold til §§ 23 og 24 må
ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen
af prøvepræstationen.
§ 23. Lederen hos prøveafholder kan efter ansøgning give
prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
eller andre tilsvarende vanskeligheder tilladelse til
1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,
2) tilstedeværelse af en hjælper, som udpeges af lederen,
og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer og
3) forlænget prøvetid.
Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse
efter § 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder
senest 4 uger før prøvens afholdelse.
§ 24. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
kan efter ansøgning træffe afgørelse om andre former
for hjælpemidler end de i § 23, stk. 1, nævnte.
Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse
i medfør af § 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder,
som herefter indsender ansøgningen til Styrelsen
14. marts 2016. 3 Nr. 283.
for International Rekruttering og Integration. Ansøgningen,
der skal være underskrevet af prøvedeltageren, skal være
Styrelsen for International Rekruttering og Integration i
hænde senest 3 uger før prøvens afholdelse. Hvis prøvedeltageren
på grund af sin fysiske funktionsnedsættelse ikke er
i stand til at underskrive ansøgningen, skal prøvedeltagerens
bekræftelse af ansøgningen angives på anden vis.
§ 25. Tilladelse efter §§ 23 eller 24 gives for den enkelte
prøve på grundlag af en ansøgning fra prøvedeltageren herom.
Stk. 2. Lider en prøvedeltager af en ikke åbenlys funktionsnedsættelse,
skal ansøgningen vedlægges en udtalelse fra
læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der
kan dokumentere funktionsnedsættelsen.
Stk. 3. En udtalelse efter stk. 2 skal indeholde en redegørelse
for prøvedeltagerens vanskeligheder i forbindelse med
aflæggelse af prøve og må ikke være mere end 2 år gammel
regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen skal være henholdsvis
lederen hos prøveafholder, jf. § 23, stk. 2, og Styrelsen
for International Rekruttering og Integration, jf. § 24,
stk. 2, i hænde.
§ 26. Lederen hos prøveafholder underretter skriftligt prøvedeltageren
om den afgørelse, der træffes efter §§ 23 og
24.
Stk. 2. Lederen skal i tilfælde af, at prøvedeltageren meddeles
afslag på en ansøgning efter § 23, oplyse prøvedeltageren
om muligheden for indbringelse af klage over afgørelsen,
jf. § 50, stk. 1.
Stk. 3. Er der meddelt en prøvedeltager tilladelse efter §
23 eller § 24, skal lederen hos prøveafholder sikre, at tilsynsførende
ved prøverne samt bedømmere er gjort bekendt
hermed.
Kapitel 7 Bortvisning fra prøve m.v.
§ 27. En prøvedeltager, der gribes i uretmæssigt at skaffe
sig eller yde en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af
et prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå eller medbringer
og benytter ikke-tilladte hjælpemidler til prøven, skal af lederen
hos prøveafholder straks bortvises fra prøven.
§ 28. Opstår der under eller efter en prøve formodning
om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller
ydet en anden prøvedeltager hjælp eller har medbragt og benyttet
sig af ikke-tilladte hjælpemidler, indberetter lederen
straks dette til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Bliver formodningen bekræftet, og har handlingen
fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøven,
træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration
afgørelse om, at prøvebesvarelsen bortfalder.
Stk. 2. Opstår der i forbindelse med censors bedømmelse
af en prøvebesvarelse formodning om, at en prøvedeltager
uretmæssigt har skaffet sig eller ydet en anden prøvedeltager
hjælp eller har medbragt og benyttet sig af ikke-tilladte
hjælpemidler, indberetter censor straks dette til Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. Bliver formodningen
bekræftet, træffer Styrelsen for International Rekruttering
og Integration afgørelse om, at prøvebesvarelsen bortfalder.
Stk. 3. Opstår der efter udstedelsen af prøvebevis til en
prøvedeltager formodning om, at prøvedeltageren uretmæssigt
har skaffet sig eller ydet en anden prøvedeltager hjælp
eller har medbragt og benyttet sig af ikke-tilladte hjælpemidler,
træffer Styrelsen for International Rekruttering og
Integration afgørelse om, at prøvebeviset bortfalder.
§ 29. Udviser en prøvedeltager forstyrrende adfærd under
prøven, kan lederen hos prøveafholder bortvise prøvedeltageren
fra prøven.
Kapitel 8 Bedømmere
§ 30. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af én censor.
Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
beskikker censorer efter indstilling fra lederen hos prøveafholder.
Stk. 3. Som censor beskikkes så vidt muligt lærere, der er
ansat hos prøveafholder. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration kan beskikke andre som censorer end
de af prøveafholder indstillede.
Stk. 4. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven
om inhabilitet og tavshedspligt.
§ 31. Forud for hver prøvetermin udvælger lederen hos
prøveafholder de censorer, der skal bedømme hos prøveafholder
ved den pågældende prøvetermin. Censorerne udvælges
blandt de af Styrelsen for International Rekruttering og
Integration beskikkede censorer.
§ 32. Får en beskikket censor forfald, kan Styrelsen for
International Rekruttering og Integration pålægge lederen
hos prøveafholder, hvor censoren er ansat, at udpege en ny
censor.
§ 33. Censor skal
1) påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med
gældende regler, og
2) påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling
og deres præstation en pålidelig bedømmelse.
Stk. 2. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er
opfyldt, afgiver censor indberetning herom til Styrelsen for
International Rekruttering og Integration med kopi til lederen
hos prøveafholder.
§ 34. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
fastsætter og udbetaler i henhold til Finansministeriets
cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om
censorvederlag honorar til beskikkede censorer.
Kapitel 9 Bedømmelse
§ 35. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse
af prøvedeltagerens præstation.
Stk. 2. Ved prøven anvendes bedømmelsen »Bestået« eller
»Ikke-bestået«.
14. marts 2016. 4 Nr. 283.
Stk. 3. En prøve er bestået, hvis minimum 20 af 25
spørgsmål er besvaret korrekt. Alle spørgsmål vægter lige.
§ 36. Bedømmelsen er endelig, når den er indført på bedømmelseslisten,
jf. § 14, stk. 3. Herefter kan den kun ændres
af Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
jf. § 44, stk. 3, og § 47, stk. 1.
Kapitel 10 Prøveprotokol og prøvebeviser
§ 37. Prøveafholder fører en prøveprotokol, der er udformet
af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Stk. 2. Ved modtagelse af den af censor underskrevne bedømmelsesliste,
jf. § 20, stk. 3, indfører lederen hos prøveafholder
i overensstemmelse med bedømmelseslisten bedømmelserne
»Bestået« eller »Ikke-bestået« samt antal rigtigt
besvarede spørgsmål i prøveprotokollen.
Stk. 3. Bedømmelseslisten er prøveafholderens dokumentation
for bedømmelserne, indtil disse er indført i prøveprotokollen.
Prøveprotokollen kan føres elektronisk.
§ 38. Lederen hos prøveafholder sender senest 5 hverdage
efter at have modtaget bedømmelseslisten fra censor en kopi
af bedømmelseslisten til Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
§ 39. Prøveprotokollen opbevares hos prøveafholder i 30
år. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der
efter hver prøve en udskrift, der ligeledes opbevares hos
prøveafholderen i 30 år.
Stk. 2. Ophører prøveafholderen med at afholde prøver,
træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration
beslutning om opbevaring af prøveprotokollen hos en
anden prøveafholder, eller hvis dette ikke er muligt, hos styrelsen.
§ 40. Lederen hos prøveafholder udsteder bevis for medborgerskabsprøve,
hvis prøven er bestået. Lederen kan ikke
bemyndige andre til at varetage denne funktion.
Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
udformer blanket til prøvebevis efter stk. 1.
§ 41. Prøvebeviset skal indeholde oplysninger om følgende:
1) Prøvedeltagers navn og CPR-nummer.
2) Prøvetermin med angivelse af måned og år.
3) Prøveafholders navn og adresse.
4) Underskrift fra lederen af den prøveafholdende udbyder.
Stk. 2. Prøvebeviset må ikke indeholde oplysninger om
tilladelser meddelt efter §§ 23 og 24.
§ 42. Ved udlevering af prøvebeviset til prøvedeltageren
skal lederen hos prøveafholder sikre sig, at prøvebeviset udleveres
til den person, som prøvebeviset er udstedt til.
Stk. 2. Prøvedeltageren skal forud for udlevering af prøvebeviset
forevise gyldig legitimation med foto, jf. § 8, stk.
2-5.
Stk. 3. Lederen hos prøveafholder kan i særlige tilfælde,
hvor prøvedeltageren er forhindret i at afhente prøvebeviset
selv, beslutte, at prøvebeviset i stedet fremsendes som anbefalet
post til prøvedeltageren.
§ 43. Der må kun udstedes ét originalbevis for hver aflagt
prøve, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Lederen hos prøveafholder kan efter anmodning
herom udlevere en kopi af prøvebeviset, hvis det originale
bevis er bortkommet. Lederen skal attestere kopiens rigtighed.
Stk. 3. Lederen hos prøveafholder kan udstede et nyt originalbevis,
hvis det oprindeligt udstedte originalbevis inddrages
og tilintetgøres.

Kapitel 11 Mangler i forbindelse med prøveafholdelsen m.v.
§ 44. Bliver lederen hos prøveafholder under eller efter
prøvens afholdelse opmærksom på mangler i forbindelse
med prøveafholdelsen, indberetter lederen straks dette til
Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Lederen
skal skriftligt orientere de prøvedeltagere, som har
deltaget i prøven, herom.
Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
kan beslutte, at prøvebevis for den eller de pågældende
prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.
Stk. 3. Ved mangler af betydning for bedømmelsen af
prøven tilbyder Styrelsen for International Rekruttering og
Integration ombedømmelse eller omprøve, jf. § 48. Hvis
prøven lider af samme mangel for flere prøvedeltagere, skal
ombedømmelse foretages for og omprøve tilbydes alle de
berørte prøvedeltagere.
Kapitel 12 Klager over bedømmelsen m.v.
§ 45. Klage over forhold i forbindelse med prøver kan af
prøvedeltageren indbringes for Styrelsen for International
Rekruttering og Integration. Klagen, der skal være skriftlig
og begrundet, kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet
og bedømmelsen af prøven.
Stk. 2. Klagen indgives senest 4 uger efter, at bedømmelsen
af prøven har fundet sted.
Stk. 3. Prøvedeltageren kan anmode om at få udleveret en
kopi af sin skriftlige besvarelse uden betaling.
Stk. 4. Klage i medfør af stk. 1 indgives individuelt.
§ 46. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller
afvises som åbenbart grundløs. Fremmes klagen, forelægger
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
klagen for lederen hos prøveafholder samt censor, der
har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse.
Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
kan i særlige tilfælde bestemme, at den i stk. 1 nævnte
frist for afgivelse af udtalelse forlænges.
Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der
14. marts 2016. 5 Nr. 283.
skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for
en frist på 1 uge.
§ 47. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
kan træffe afgørelse om
1) tilbud om ombedømmelse,
2) tilbud om omprøve, eller
3) at klageren ikke får medhold.
Stk. 2. Afgørelse om tilbud om ombedømmelse efter stk.
1, nr. 1, forudsætter,
1) at der ved prøvens afholdelse eller bedømmelsen er
forekommet væsentlige mangler, eller
2) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver
anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.
§ 48. Det er alene klageren, der kan acceptere et tilbud
om ombedømmelse eller omprøve. Accept af tilbud om ombedømmelse
eller omprøve skal ske senest 2 uger efter Styrelsen
for International Rekruttering og Integrations meddelelse
af tilbuddet til klageren.
Stk. 2. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest
muligt, jf. stk. 3.
Stk. 3. Ved tilbud om omprøve efter § 47, stk. 1, nr. 2,
skal klageren orienteres om, at omprøve tidligst kan finde
sted ved næstkommende prøvetermin. Klageren skal ikke
betale et gebyr for deltagelse i omprøve.
§ 49. Ved ombedømmelse efter § 47, stk. 1, nr. 1, kan
Styrelsen for International Rekruttering og Integration bestemme,
at styrelsen selv bedømmer prøvebesvarelsen, eller
at der udpeges en ny beskikket censor, som foretager bedømmelsen.

Kapitel 13 Klage over afgørelser truffet af lederen hos prøveafholder
§ 50. Lederens afgørelser over retlige spørgsmål i forbindelse
med prøveaflæggelse, herunder afgørelser om adgang
til og tilmelding til prøve, jf. § 8, stk. 1, afgørelser om udelukkelse
fra prøve, jf. § 15, stk. 4, afgørelser om hjælpemidler
m.v., jf. § 23, og afgørelser om bortvisning fra prøven, jf.
§§ 27 og 29, skal følge forvaltningslovens regler.
Stk. 2. Klage over en afgørelse som nævnt i stk. 1 kan af
prøvedeltageren inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse
indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til lederen hos prøveafholder,
der videresender klagen til Styrelsen for International
Rekruttering og Integration med sin udtalelse i sagen.
Før sagen videresendes til styrelsen, skal lederen give klageren
lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist
på 1 uge. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes
til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Kapitel 14 Andre bestemmelser
§ 51. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
fører tilsyn med afholdelse af prøver efter denne bekendtgørelse
og kan kræve alle nødvendige oplysninger fra
prøveafholderen i forbindelse med tilsynet.
Stk. 2. Tilsynsbesøg efter stk. 1 aflægges uanmeldt.
§ 52. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsen.
Kapitel 15 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2016.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 14. marts 2016

INGER STØJBERG
/ Henrik Thomassen
14. marts 2016. 6 Nr. 283.

 
Translate »