Forberedelse til medborgerskabsprøven (2021)

Natur og miljø

Der er mange muligheder for at opleve den danske natur. Og man må færdes i de fleste naturområder i Danmark. Det offentlige ejer store dele af naturen i Danmark, og alle har et ansvar for at passe på naturen. Fx skal man rette sig efter de regler, der gælder, når man er i naturen. Og man skal også passe på miljøet og fx ikke forurene.

Den danske natur

Tidligere var Danmark næsten helt dækket af skov. Men sådan er det ikke mere. I dag bliver næsten to tredjedele af jorden brugt til landbrug. Det kan fx være som marker, hvor der dyrkes korn og grøntsager.

Danmark er mest dækket af jord med ler og sand, som det er let at dyrke planter i. Enkelte steder er landskabet dog meget anderledes. Det gælder fx på øen Bornholm. Det er et af de få steder i Danmark, hvor der er klipper. Der er ingen bjerge i Danmark, og det højeste punkt i det danske landskab ligger kun ca. 170 meter over havets overflade.

Også i Jylland er naturen nogle steder anderledes end i resten af landet. Det gælder fx de områder i Jylland, hvor der er hede. Heden er sandjord, som især er dækket af planten lyng. Områderne med hede er så specielle, at der passes ekstra godt på dem, for at de ikke skal forsvinde.

Selv om en stor del af jorden i Danmark bliver brugt til landbrug, er der stadig mange skove rundt omkring i landet, og en del af dem er offentlige.
Der findes mange dyr i den danske natur fx ræve, hjorte, hugorme og harer. Og af fugle findes der fx fasaner, ugler, ørne og svaner.

Danmark har en meget lang kystlinje – omkring 7.300 km lang – bl.a. fordi landet mest består af øer. Mange steder er der sandstrande, fx langs den jyske vestkyst og langs Sjællands nordkyst.

Regler om at færdes i naturen

Det er vigtigt at tage hensyn til dyr og planter, når man færdes i naturen. Derfor er der en række regler for, hvordan man må færdes i naturen.
I de offentligt ejede skove er der adgang hele døgnet, og det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. I nogle af skovene er der opstillet shelters, en slags meget primitive huse, hvor man kan overnatte. Desuden er det i visse skove tilladt at overnatte i sit eget telt.
Der er også private skove. Her må man gå og cykle, men normalt kun på skovveje og stier. Man må normalt kun opholde sig i private skove om dagen. Man kan altså gratis gå ture i alle danske skove – uanset om de er offentligt eller privat ejede. Normalt er al motorkørsel forbudt i alle skovene – både bilkørsel og kørsel på knallert eller motorcykel.

Der er adgang til langt de fleste danske strande og kystområder hele døgnet. Der er også mange muligheder for at sejle på de danske have og søer og i de danske vandløb. Og der er mange, der benytter sig af disse muligheder året rundt.

Der er regler for, at man skal rydde op efter sig, når man har været ude i naturen. Man må fx ikke efterlade affald i skoven eller på stranden.

Regler om affald og forurening

Kommunerne har ansvaret for, at borgerne kan komme af med deres affald på en ordentlig måde. Borgerne har til gengæld ansvaret for at følge de regler, som kommunen har lavet. Reglerne handler om, hvordan forskellige typer affald skal indsamles, og hvor det skal afleveres.

Det er ikke alt affald, der må smides i skraldespanden derhjemme. Det gælder farligt affald som fx batterier, medicinrester, sparepærer eller kemikalier, som er skadelige for naturen. Det farlige affald kan fx afleveres på den kommunale genbrugsplads. I nogle kommuner findes der også en speciel skraldebil, der kaldes en miljøbil. Den kører rundt på bestemte tidspunkter og samler det farlige affald sammen.

Det er også en god idé at sortere andet affald, så det kan blive brugt igen til at fremstille nye produkter. Det kan fx være glas, som man kan aflevere i en glascontainer, eller aviser, som man i de fleste kommuner kan aflevere i en papircontainer. Man kan også aflevere sorteret affald – fx byggeaffald – på kommunens genbrugsplads. På den måde kan affaldet blive brugt igen.

Kommunen sørger for, at containerne bliver tømt, så affaldet kan blive brugt til fx nyt papir, pap, glas, metal eller plast.

Det er forbudt at smide affald i naturen, uanset om det er køkkenaffald, byggeaffald eller en helt tredje slags affald. Man kan få en bøde på mellem 1.000 og 10.000 kr., hvis man smider affald i naturen.